The effect of different doses of probiotic feed additives on hematologic indices and morphological structure of individual pig internal organs


  • M. Zhyla State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Donets’ka Str., 11, Lviv, 79019, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1206-168X
  • N. Shkodyak State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Donets’ka Str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
  • G. Kotsyumbas Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8835-5353
  • Y. Stronskyi Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4024-0901
  • O. Sobodosh State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Donets’ka Str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
  • M. Shkil Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2480-7461
Keywords: clinical trials, piglets, laboratory diagnosis, histostructure, duodenum, liver, thymus, spleen, lymph nodes, thymocytes, villus height

Abstract

In order to improve the digestibility and absorption of feed, metabolic processes, growth and development of animals, increase the resistance of the body immunomodulatory agents, probiotics, prebiotics, combined enzyme-probiotic feed additives are widely used. The purpose of our work was to conduct comparative clinical trials of the effectiveness of the probiotic feed additive Probion-forte in terms of productivity, blood indices and histological structure of individual internal  pigs organs during fattening. The researches were carried out on 120 piglets of big white breed at the age of 28 days, which were divided into 4 groups with 30 units in each one. The probiotics were added to feed in different concentrations in order to determine their efficiency and examine influence on piglets organism: the first group was given probiotic Probion-forte in dose of 1.0 g/kg (10 weeks); the second one – Probion in dose of 1.0 g/kg (6 weeks) and 0.5 g/kg (4 weeks); the third one was given probiotic Bio Plus 2B in dose of 0.4 g/kg for 10 weeks; and the fourth one was a control group. The compound feed was provided according to norms recommended for big white breed taking into account age. On the 42nd day (6 weeks) and on the 70th day of test 10 units were selected for haematological, pathomorphological and microbiological tests. The productivity of animals of all studied groups was evaluated by the average daily gains, safety, feed conversion and slaughter output. The stabilized with EDTA piglets’ blood was used for morphological studies, and blood serum – for biochemical studies. The clinical trials have shown that the application of Probion-forte, as a feed additive for fattening of piglets within 10 weeks after weaning, did not cause adverse reactions, was well tolerated by animals and contributed to the improvement of the processes of erythropoiesis and leucopoiesis, increased of serum total protein content. The increasing activity of serum transaminases indicated more intense metabolic processes in experimental animals’ organism, which was confirmed by increase in average daily weight gains and slaughter output compared to control. In the microscopic examination of the thymus, spleen, lymph nodes, intestines, liver, the characteristic histological structure of the organs was preserved and indicated their active morphofunctional state throughout the study period. Morphometrically the increase in the height of the villi in the duodenum and the size of the thymus lobes in piglets, which were fed with probiotic feed additives was established. The efficiency and appropriateness of the application of these products was confirmed in the first and second experimental groups. However, the most significant difference was observed in piglets fed with Probion-forte for 10 weeks at a dose of 1.0 g/kg of feed.

References

Anadon, A., Martinez-Larranaga, M., & Aranzazu-Martinez, M. (2006). Probiotics for animal nutrition in the European Union. Regulation and Safety Assessment. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 45(1), 91–95. doi: 10.1016/j.yrtph.2006.02.004.

Bliznetsov, A. V., & Tokarev, I. N. (2013). Rezultaty ispolzovaniya probiotikov pri doraschivanii porosyat v usloviyah promyshlen-noy tehnologii. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Agrokompleks-2013”. Ufa, 1, 151–152 (in Russian).

Griggs, J. P., & Jacob, J. P. (2005). Alternatives to antibiotics for organic poultry production. J. Appl. Poult. Res., 14(4), 750–756. doi: 10.1093/japr/14.4.750.

Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushue-va, I., Parchenko, V., & Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688–695. doi: 10.15421/2018_267.

Ievropeiska konventsiia pro zakhyst khrebetnykh tvaryn, shcho vykorystovuiutsia dlia doslidnykh ta inshykh naukovykh tsilei. Strassburh, 18 bereznia 1986 roku (in Ukrainian).

Kocjumbas, G. I., & Lemishevskij, V. M. (2013). Gistostruktura i morfometricheskie pokazateli slizistoj obolochki zheludka svinej pri skarmlivanii kormov s razlychnim soderzhaniem probiotikov. Integracija nauki i praktiki kak mehanizm jeffektivnogo razvitija APK, 1, 204–206 (in Russian).

Kotsiumbas, I. Ia., Bisiuk, I. Yu., Horzheiev, V. M., & Malyk, O. H. (2013). Klinichni doslidzhennia veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok. L.: TOV Vydavnychyi dim „SAM” (in Ukrainian).

Kotsiumbas, I. Ya., Zhyla, M. I., & Piatnychko, O. M. (2014). Imunotoksykolohichnyi kontrol veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok: Metodychni rekomendatsii. Lviv (in Ukrainian).

Lisova, N. E., Schebentovska, O. M., Rudik, G. V., Maksimo-vich, O. A., Gumenetska, M. I., Kolodiy, G. V. (2013). Vplyv probiotykiv na imunnyi status ta morfofunktsionalnyi stan okremyh struktur shlunkovo-kyshkovogo traktu porosyat. Nauk.-tehn. Byul. Instytutu biolohiyi tvaryn i DNDKI vetprepar-ativ ta kormovykh dobavok, 14(3–4), 225–231 (in Ukrainian).

Malik, N. I., Panin, A. N., Vershinina, I. Ju. (2006). Probiotiki: teoreticheskie i prakticheskie aspekty. Veterinarija, 6, 48–50 (in Russian).

Merkulov, H. A. (1969). Kurs patolohohistolohicheskoi tekhniki [Course of pathohistological techniques]. Leningrad, Medicine Publ. (in Russian).

Patereha, I. P., Kushnir, V. I., Zhyla, M. I., & Dubin, O. M. (2019). Acute and subacute toxicity of the drug based on tylosin tartrate. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 97–102. doi: 10.32718/nvlvet9418.

Patterson, J. A., & Burkholder, K. M. (2003). Application of prebi-otics and probiotics in poultry production. Poultry Science, 82(4), 627–631. doi: 10.1093/ps/82.4.627.

Reshetnichenko, O., Orlov, L., & Kryukov, V. (2012). Probіotyky v godivli tvaryn. Tvarynnytstvo Ukrainy, 5, 25–29 (in Ukrainian).

Swiatkiewicz, S., & Koreleski, J. (2007). Dodatki paszowe o dziala-niu immunomodulacyjnym w zywieniu drobiu. Medycyna Wet., 63(11), 1291–1295. http://www.medycynawet.edu.pl/ imag-es/stories/pdf/pdf2007/112007/200711s12911295.pdf.

Todoriuk, V. B., Hunchak, V. M., Gutyj, B. V., Gufriy, D. F.,Hariv, I. I., Khomyk, R. I., & Vasiv, R. O. (2018). Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 1(1), 3–9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Ushakova, N. A., Nekrasov, R. V., & Pravdin, V. G. (2012). No-voe pokolenie probioticheskih preparatov kormovogo naznacheniya. The Fundamental Researches, 1, 184–192 (in Russian).

Zhyla, M. I. (2015). Histolohichna struktura okremykh vnutrishnikh orhaniv porosiat pry zastosuvanni probiotychnykh kormovykh dobavok. Biolohiia tvaryn, 17(1), 55–61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2015_17_1_10 (in Ukrainian).

Zhyla, M. I. (2017). Farmakolohichna ta klinikomorfolohichna otsinka imunomoduliuiuchykh i probiotychnykh zasobiv (klin-ichni doslidzhennia, dokumentatsiia, farmakolohichnyi kontrol efektyvnosti dii): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra vet. nauk: 16.00.04 „Veterynarna farmakolohiia ta toksykolo-hiia” i 16.00.02 „Patolohiia, onkolohiia i morfolohiia tvaryn”. Lviv (in Ukrainian).

Zhyla, M. I., Patereha, I. P., Tomaszewska, E., Muszynski, S., Dobrowolski, P., Dubin, O. M., & Koval, Y. B. (2019). Avaluation of morphofunctional condition of rats organism for study of toxicity of the preparation tilmicosine basis. Scientific Messenger of Lviv National University of VeterinaryMedicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(95), 47–54. doi: 10.32718/nvlvet9509.

Zhyla, M. I., Shkodiak, N. V., Sobodosh, O. Y., & Piatnychko O. M. (2014). Dynamika biokhimichnykh pokaznykiv krovi po-rosiat za umov zastosuvannia probiotychnykh preparativ. Nau-kovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn NAAN i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 15(4), 95–99 (in Ukrainian).
Published
2020-03-17
How to Cite
Zhyla, M., Shkodyak, N., Kotsyumbas, G., Stronskyi, Y., Sobodosh, O., & Shkil, M. (2020). The effect of different doses of probiotic feed additives on hematologic indices and morphological structure of individual pig internal organs. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(1), 13-20. https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-1.03