The state of the immune system of dogs in experimental toxocariasis


  • W. S. Said Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3273-4143
  • V. V. Stybel Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0285-6182
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • O. B. Pryima Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7050-822X
  • A. G. Sobolta Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6754-2491
  • K. Y. Leskiv Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3763-3955
  • M. P. Dytiuk Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine
Keywords: invasion, helminths, toxocariasis, dogs, immune system

Abstract

The aim of the study was to determine the state of the dogs' immune system in experimental toxocariasis. The work was performed during 2017-2020 at the Department of Parasitology and Ichthyopathology in Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. The 12 dogs aged 2 to 4 months were used for research studies. Two groups were formed of six animals in each: control and experimental. Puppies of the experimental group (E) were infected with the causative agent of toxocariasis at a dose of 5000 invasive eggs of Toxocara canis per kg of body weight. The control puppies were clinically healthy. At the clinical display of toxocariasis invasion at dogs the cellular, humoral and nonspecific links of the immune system are suppressed and the secondary immunodeficiency comes. Suppression of cellular immunity was accompanied by a decrease in the T- and B-lymphocytes count in the blood of dogs of the (E) group, which indicates the suppression of the lymphoid immune system and a reduction in the resistance of animals. Along with the fall in cellular immunity in infected puppies, suppression of the nonspecific immune system was established, which is manifested by a decline in the phagocytic activity of neutrophils and a decrease in the phagocytic index. Thus, on the 15th and 20th days of the test, the phagocytic activity of neutrophils reduced to 1.6 and 3.9 %, while the phagocytic index – to 5.4 and 6.9 %, respectively. In the study of antimicrobial activity of serum of infected dogs, T. canis found inhibition of bactericidal and lysozyme activity, which reflects the suppression of the physiological state of the humoral immune system of animals with the development of toxocariasis. On the 25th day of the research, a deccline in BABS to 24.0 ± 2.7 %, while in the (C) group of dogs this figure was 30.6 ± 1.9 %. The lowest LABS was on the 25th day of the (E) in animals that were experimentally infected with the pathogen toxocariasis, where compared with the (C) group, this figure decreased by 6.0 %, respectively. The high level of CIC in the serum of dogs infected with T. canis indicates the suppression of the immune system of their body due to the accession of specific antibodies to the products of metabolism of toxocara, which act as antigens.

References

Borisenko, N. N., Bushueva, I. V., Parchenko, V. V., Gubenko, I. Ya, Mykhailiuk, Y. О., Riznyk, O. I., Aleksieiev, O. G, Gutyj, B. V., Lysianska, H. P., & Kurinnyi, A. V. (2019). Anti-Inflammatory, Antiviral Veterinary Medicine with Immuno-Modulating Activity. Research J. Pharm. and Tech, 2019; 12(11), 5455–5459. doi: 10.5958/0974-360X.2019.00909.0.

Congdon, P., & Lloyd, P. (2011). Toxocara infection in the United States: The relevance of poverty, geography and demography as risk factors, and implications for estimating county prevalence. Int. J. Public Health, 56, 15–24. doi: 10.1007/s00038-010-0143-6.

Dralo, O. A., Usachova, O. V., & Konakova, O. V. (2017). Koreliatsiini vzaiemozviazky imunolohichnykh ta kliniko-laboratornykh pokaznykiv patsiientiv iz toksokaroznoiu invaziieiu. Aktualnaia infektolohiya, 5(5), 235–238. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2017_5_5_12 (in Ukrainian).

Durant, J. F., Irenge, L. M., Fogt-Wyrwas, R., Dumont, C., Doucet, J.P., Mignon, B., Mignon, B., Losson, B., & Gala, J. L. (2012). Duplex quantitative real-time PCR assay for the detection and discrimination of the eggs of Toxocara canis and Toxocara cati (Nematoda, Ascaridoidea) in soil and fecal samples. Parasit. Vectors, 5(1), 288. doi: 10.1186/1756-3305-5-288.

Hariv, I. I., Gutyj, B. V., Gufrij, D. F., Vishhur, O. I., Hariv, M. I., & Guta, Z. A (2016). Vlijanie amprolinsila i brovitakokcida na sostojanie immunnoj sistemy indeek pri jejmerioznoj invazii. Nauchno-prakticheskij zhurnal. Uchenye Zapiski, 52(2), 24–28 (in Russian).

Hlushko, K. T. (2013). Imunolohichni osoblyvosti u ditei iz khronichnoiu patolohiieiu travnoi systemy na foni toksokarozu. Medychna ta klinichna khimiia, 15(3), 55–58. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Medkh_2013_15_3_14 (in Ukrainian).

Hunchak, V. M., Martynyshyn, V. P., Gutyj, B. V., Hunchak, A. V., Stefanyshyn, O. M., & Parchenko, V. V. (2020). Impact of 1,2,4-thio-triazole derivative-based liniment on morphological and immunological blood parameters of dogs suffering from dermatomycoses. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 294–298. doi: 10.15421/022044.

Lavryshyn, Y. Y., Gutyj, B. V., Leskiv, K. Y., Hariv, I. I., Yevtukh, L. H., & Shnaider, V. L. (2020). Influence of cadmium on the cellular part of the immune system of young cattle. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(2), 47–52. doi: 10.32718/ujvas3-2.08.

Macuhova, K., Kumagai, T., Akao, N. and Ohta, N. (2010) Loop-mediated isothermal amplification assay for detection and discrimination of Toxocara canis and Toxocara cati eggs directly from sand samples. ‎J. Parasitol, 96(6), 1224–1227. doi: 10.1645/GE-2394.1.

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Zhelavskyi, M. M., Midyk. S. V., Fedorchenko, A. M., Todoriuk, V. B., Nahirniak, T. B., Kisera, Ya. V., Sus, H. V., Chemerys, V. A., Levkivska, N. D., & Ig-litskej, I. I. (2020). Effect of Butaselmevit-Plus on the immune system of piglets during and after weaning. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 347–352. doi: 10.15421/2020_106.

Moisieieva, N. V., Kapustianska, A. A., Vakhnenko, A. V., Rumiantseva, M. O., & Kulyk, L. H. (2017). Toksokaroz – suchasni aspekty problemy. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 17, 4(1), 272–277. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2017_17_4(1)__63 (in Ukrainian).

Noor, J., Abbas, A. K., & Aἀiz, N. N. (2019). Serodiagnosis of Toxocariasis by ELISA test using anti- T. canis IgG antibodies in stray dogs compared to PCR. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 33(2), 367–370. doi: 10.33899/ijvs.2019.163081.

Ozlati, M., Spotin, A., Shahbazi, A., Mahami-Oskouei, M., Hazratian, T., Adibpor, M., Ahmadpour, E., Dolatkhah, A., & Khoshakhlagh, P. (2016). Genetic variability and discrimination of low doses of Toxocara spp. from public areas soil inferred by loop-mediated isothermal amplification assay as a field-friendly molecular tool. Veterinary World, 9(12), 1471–1477 doi: 10.14202/vetworld.2016.1471-1477.

Pryima, O. B. (2010). Osoblyvosti poshyrennia toksokarozu sobak za yikh vikovoiu dynamikoiu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 12(2), 254–257. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2(1)__53 (in Ukrainian).

Said, W., Stybel, V. V., Gutyj, B. V., & Prijma, O. B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.

Stybel, V. V., & Pryima, O. B. (2010). Vplyv toksokaroznoi invazii na chastotu vyiavlennia mikroiader v erytrotsytakh bilykh neliniinykh shchuriv u mikroiadernomu testi. Veterynarna medytsyna, 93, 373–377. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2010_93_80 (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2011). Etiotropna ta patohenetychna terapiia myslyvskykh sobak za larvalnoho toksokarozu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 13(4), 375–381. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_4(1)__71 (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2013). Patohenez i likuvannia tsutseniat za toksokaroznoi invazii. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 1, 24–27. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2013_1_9 (in Ukrainian).

Uga, S., Matsuo, J., Kimura, D., Rai, S. K., & Igarashi, K. (2000) Differentiation of Toxocara canis and T. cati eggs by light and scanning electron microscopy. Vet. Parasitol, 92, 287–294. doi: 10.1016/S0304-4017(00)00323-X.

Usachova, O. V., & Dralova, O. A. (2012). Analiz osoblyvostei epidemichnoho protsesu toksokarozu v Zaporizkii oblasti v 2007-2009 rokakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal, 2, 62–65. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_2_17 (in Ukrainian).

Vlizlo, V. V. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni. Spolom, Lviv (in Ukrainian).
Published
2020-08-11
How to Cite
Said, W., Stybel, V., Gutyj, B., Pryima, O., Sobolta, A., Leskiv, K., & Dytiuk, M. (2020). The state of the immune system of dogs in experimental toxocariasis. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(3), 20-24. https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-3.04

Most read articles by the same author(s)