(1)
Usenko, S. O.; Shostya, A. M.; Stoyanovskyy, V. G.; Tenditnyk, V. S.; Birta, G. O.; Kravchenko, O. I.; Kuzmenko, L. M. Influence of Vitamins on the Prooxidant-Antioxidant Homeostasis in Boars under the Conditions of Heat Stress. Ukr. Jour. of Vet. and Agr. Sci. 2020, 3, 30-35.